Przejdź do treści

Reinkarnacja: Dobry Pomysł?

  • przez
czy biblia potwierdza reinkarnacje

Autor: Marcia Montenegro

Po raz pierwszy zacząłam wierzyć w reinkarnację, czytając książkę. Ale mogę cię zaskoczym tym, że była to świecka książka – Dwadzieścia przypadków reinkarnacji autorstwa Iana Stevensona, profesora i psychiatry z Uniwersytetu Medycznego w Virginii (zm. 2007).

Dr Stevenson natknął się na to przypadkowo, „zabierając” pacjenta z powrotem do narodzin, a pacjent „pamiętał” życie sprzed narodzin. Dr Stevenson zainteresował się tym i zaczął prowadzić badania, a także zabierać innych pacjentów „z powrotem” do czasów poprzedzających ich obecne życie.

Czytałam również o Wedancie, niedualnej gałęzi hinduizmu (niedualność oznacza monizm, czyli że nie ma żadnych rozróżnień w rzeczywistości [materialnej i duchowej – przyp.tłum.]; nie każdy hinduizm jest niedualny). Ta książka i książka Stevensona przekonały mnie, że reinkarnacja ma sens. Kiedy zagłębiłam się we wschodnią i ezoteryczną duchowość New Age, natknęłam się na więcej idei dotyczących reinkarnacji i sama zaczęłam doświadczać spontanicznych „retrospekcji” z poprzednich wcieleń. Wzięłam również udział w warsztatach Regresja Poprzedniego Życia, podczas których miałam „wspomnienia” z poprzednich wcieleń. Te doświadczenia były bardzo przekonujące.

*** == Reinkarnacja to filozoficzne lub religijne pojęcie mówiące, że aspekt żywej istoty rozpoczyna nowe życie w innym ciele fizycznym lub w innej formie po każdej śmierci biologicznej. Nazywana jest również odrodzeniem lub transmigracją i jest częścią Samsary – doktryny o cyklicznej egzystencji. == Z Wikipedii (aglojęzycznej wersji Wikipedii ? przyp.tłum.)***

Czy Biblia potwierdza ideę reinkarnacji?

Poniższe wersety są często używane przez tych, którzy wierzą w reinkarnację, jako potwierdzenie, że Biblia również tego uczy. Wiele z nich słyszałam będąc w New Age, ale spotkałam też chrześcijan, którzy zastanawiają się, jak zareagować, gdy ktoś używa tych wersetów w takim celu.

*Ewangelia św. Mateusza 11:14 i 17:12-13 odnośnie tożsamości Jana Chrzciciela

*Ewangelia św. Jana 9:2 „Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził?

* Ewangelia św. Jana 3:3 „… jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

*List do Galatów 6:7 „…albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie

*Ewangelia św. Mateusza 26:52 „wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną

Ewangelia św. Mateusza 11:14 i 17:12-13 odnośnie tożsamości Jana Chrzciciela jako Eliasza.

Ani wśród Hebrajczyków ani w biblijnym judaźmie nie istniała żadna wiara w reinkarnację. Jezus, będący Żydem, nie popierał tu reinkarnacji. Wyrażenie, że Jan Chrzciciel był Eliaszem, było odniesieniem do proroctwa z Malachiasza 4: 5, „Oto, Ja wam poślę Elijasza proroka, pierwej niż przyjdzie on wielki i straszny dzień Pański.

Hebrajczycy byli zaznajomieni z „typami”, czyli gdy ktoś był typem kogoś innego.  Jan Chrzciciel nauczał tak jak Eliasz – na pustyni i z podobnym przesłaniem o pokucie. To zostało przepowiedziane w ewangelii św. Łukasza 1:17, wersecie dotyczącym narodzin Jana Chrzciciela: „On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy.

Pójście „w duchu i mocy Eliaszowej” oznacza, że Jan Chrzciciel będzie głosił tak jak Eliasz – z mocą Bożą – ludziom, którzy odwracają się od Boga. Co więcej, idea powrotu Eliasza nie była oparta na wierze w reinkarnację, ale na fakcie, że Eliasz nie umarł. . Został zabrany przez Boga do nieba w wichrze (2 Król. 2:11). Dlatego niektórzy mogli się zastanawiać, czy Eliasz naprawdę wróci, skoro nie miał normalnej śmierci. W rzeczywistości niektórzy kapłani i Lewici zapytali Jana Chrzciciela w Ewangelii św. Jana 1:21, czy był Eliaszem. Jan odpowiedział prosto i wyraźnie: „Nie jestem”.Ewangelia św. Jana 9:2 – Kwestia niewidomego człowieka

Kiedy Żydzi zapytali Jezusa, czy niewidomy mężczyzna w Ewangelii św. Jana 9 był niewidomy z powodu swojego grzechu, czy też grzechu swoich rodziców, nie mieli na myśli reinkarnacji. Wielu Żydów wierzyło, że człowiek może zgrzeszyć będąc w łonie matki, dlatego przypuszczali, że to właśnie mogło być przyczyną ślepoty tego niewidomego. Co do grzechów rodziców, to ze Starego Testamentu wynikało, że dzieci mogły cierpieć konsekwencje grzechów swoich rodziców (zob. Księga Wyjścia 20: 5), chociaż dotyczyło to tylko tych rodziców, którzy odwrócili się od Boga.

Ponownie, Jezus nigdy nie wspomniał o żadnej wierze w reinkarnację i taka wiara nie istniała wśród Żydów.

Ewangelia św. Jana 3: 3 – Ponowne narodziny

Jezus, rozmawiając z Nikodemem, wyjaśnił, co oznaczają „ponowne narodziny”, kiedy powiedział, że trzeba narodzić się „z wody i Ducha” (werset 5). Jezus wyraził zdziwienie, że Nikodem, będąc Żydem, nie wie o tym. Dlaczego? Ponieważ Jezus prawdopodobnie nie mówił o chrzcie wodnym, ale odnosił się do Ezechiela 36: 25-27, który mówi: „pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza.

Czym jest ta czysta woda? Jest to odniesienie do duchowego oczyszczenia grzeszników przez Boga poprzez wiarę w jedynego prawdziwego Boga (w Starym Testamencie). W rzeczywistości woda jest jednym z dominujących tematów w Ewangelii św. Jana, więc ten fragment jest tu całkiem odpowiedni.

Może to być również odniesienie do narodzenia się z Ducha Świętego („narodzić się ponownie” jest również tłumaczone jako „narodzić się z góry”). Oto więcej informacji:

Cytat: == Ponieważ Jezus właśnie powiedział Nikodemowi, że trzeba „narodzić się z góry” (lub „narodzić się ponownie” w niektórych tłumaczeniach) w wersecie 3 i powtarza to w wersecie 7, to stwierdzenie o narodzeniu się z wody i Ducha może być postrzegane jako analogia, utożsamiająca narodziny z góry z narodzeniem „z wody i Ducha”. Czy to oznacza dosłownie wodę, jak w przypadku chrztu w wodzie?
Jeden komentarz do tego stwierdzenia przedstawia pogląd, że tak jak Jezus utożsamia Ducha z wiatrem (w. 8), tak woda i wiatr mogą być postrzegane jako metafory Ducha Świętego (zob. Izajasz 44: 3-5 i Ezechiel 37: 9-10,  fragment w Ezechielu mówi o oddechu i wiatrach). [według NET Bible, www.bible.org]

w Izajaszu 44:3 Bóg oświadcza „Bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Przeleję Ducha mego na twoje plemię i błogosławieństwo moje na twych potomków.” Istnieje analogia między rozlewaniem wody a przelewaniem Ducha.

Komentarz stwierdza, że skoro fragmenty Izajasza i Ezechiela dotyczą przywrócenia Izraela przed ustanowieniem królestwa mesjańskiego, to użycie wody i Ducha do wejścia do królestwa ma sens. ==  Koniec cytatu (z referatu seminaryjnego Marcii Montenegro zawartego w jej osobistych plikach).

W kontekście Ewangelii św. Jana o wcieleniu Syna Bożego stwierdza ona:  „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.” (Ewangelia św. Jana 1:12,13). Widzimy więc tutaj kolejne odniesienie do duchowych narodzin w tej samej Ewangelii.

Jeszcze inny pogląd głosi, że „woda” jest odniesieniem do obmycia słowa Bożego.

Kontekst zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu wyraźnie pokazuje, że Jezus nie mówi o reinkarnacji ani o niczym podobnym. Jezus konsekwentnie odnosił się do prawd duchowych z pism hebrajskich i je popierał.List do Galatów 6: 7, Zbieranie tego, co zasiano

Jakie jest znaczenie i sens wersetów z Listu do Galatów dotyczących zbierania tego, co zasiano?

Grecki Nowy Testament „Ekspozytora” komentuje werset 8:

„Każde działanie wywiera wpływ na charakter człowieka, korespondując tak dokładnie do motywów jego działań, jak nasiono do zebranego owocu. Jeśli wypływa z samolubnego pragnienia, pobudza wzrost złych pożądliwości i rodzi żniwo wewnętrznego zepsucia. Jeśli wręcz przeciwnie, jest to działanie posłuszne Duchowi, przyspiesza duchowy wzrost i ostatecznie rodzi żniwo życia wiecznego. Serce człowieka przypomina pole, na którym sieje on – za pomocą swoich wolnych wyborów – przyszłe zbiory dobra lub zła.” Zobacz ten i inne komentarze pod adresem  [w jęz. ang]

Ten fragment Listu do Galatów jest napisany do chrześcijan i jest częścią zachęty, jak widzimy w następnych 2 wersetach:

W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze. (wersety 9 I 10).

Nie ma to nic wspólnego z popularnym poglądem, że „co wychodzi, to wraca” ale raczej, że nasze uczynki są albo podejmowane w celu zadowolenia ciała, to znaczy upadłej natury, i zakończą się dla nas destrukcyjnie, albo są wykonywane zgodnie z mocą Ducha Świętego i dla chwały Bożej, prowadząc do rezultatów, które mają wieczną wartość w życiu wiecznym.


Z komentarza ambony (Pulpit commentary) do tego fragmentu:

„Oznacza to, że ten, kto poświęca myśl, czas, wysiłek, pieniądze na rozwój, w sobie i w innych, owoców Ducha, otrzyma od tego Ducha Świętego – mieszkającego w nim – którego przewodnictwu się poddaje, to ożywienie całej jego istoty, ciała, duszy i ducha, na wieczne życie w chwale, co jest skutkiem działania tego Boskiego Agenta.”  Z adresu   [w jęz. ang]

Istnieje różnica między siewem dla ciała (upadłej natury) a siewem dla Ducha, przy czym ciało kontra Duch Święty jest powtarzającym się tematem w listach Pawła. „Ciało” nie oznacza tutaj czegoś złego, ani też nie chodzi o to, że nasz duch jest dobry, ponieważ chodzi tu o Ducha Świętego. Ani też nie potępia przyjemności. Chodzi raczej o życie w/zadowalanie upadłej natury, tj. grzesznej natury, w przeciwieństwie do życia w Duchu Świętym. Wyniki będą różne w zależności od naszych wyborów. (Czytaj więcej w artykule na temat karmy http://www.christiananswersnewage.com/article/got-karma-misses-and-misuses – tłumaczenie na jęz. polski w przygotowaniu).Ewangelia św. Mateusza 26:52 „Śmierć od miecza

Dobrym zwyczajem jest przyjrzenie się kontekstowi każdego cytowanego fragmentu.

A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów? Jakże więc spełnią się Pisma, że tak się stać musi?  Ewangelia św. Mateusza 26:51-54

Powyższy fragment nawiązuje do zdrady Judasza. Jezus zostaje pochwycony przez rzymskich żołnierzy, a jeden z jego uczniów odcina ucho słudze arcykapłana (w Ewangelii św. Jana 18:10 dowiadujemy się, że to Piotr odcina ucho). Jezus karci uczniów, mówiąc im, aby nie używali mieczy, ponieważ „zginą” – czyli zostaną zabici przez Rzymian za próbę ochrony Jezusa. Jezus również zwraca ich uwagę na to, że to, co się dzieje, musi się wydarzyć, aby wypełnić proroctwa Pisma, że Jezus zostanie pobity i zabity z rąk ludzi. Mówił to wcześniej swoim uczniom kilka razy, chociaż zrozumieli to dopiero później.

Najwyraźniej Jezus nie wydawał uniwersalnego oświadczenia ani prawa, że wszyscy, którzy używają miecza, od miecza zginą. Słowa te ograniczały się do konkretnej sytuacji aresztowania Jezusa. Często zdarza się, że ludzie biorą jedno zdanie lub frazę z Biblii i powtarzają je tak, jakby odnosiło się do wszystkiego. Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest przyjrzenie się kontekstowi.

Więcej wyjaśnień na temat powyższych wersetów i innych rzekomo popierających reinkarnację można znaleźć w artykule na stronie Comparative Religions goo.gl/NeUPWb.  (w jęz. ang).Atrakcyjność reinkarnacji

Reinkarnacja jest na Zachodzie pociągającą ideą, ponieważ pozwala skupiać się na sobie, a wielu ludziom podoba się idea przeszłych żyć. To podstawa myślenia w New Age. Jednak w Indiach reinkarnacja jest postrzegana jako więzienie, z którego trzeba uciec przez różne próby, nauki i praktyki.

Ale jeśli dokładnie zbadamy konsekwencje wiary w reinkarnację, odkryjemy, że ma ona ukryte okrucieństwo. Reinkarnacja uczy, że to, co przydarza się komuś, jest tym, na co on zasługuje z postępowania w poprzednim życiu (karma), więc wszystko teraz jest jego winą. Pomyśl, co to oznacza dla ofiar gwałtu, znęcania się nad dziećmi lub morderstwa. Ci, którzy wierzą w reinkarnację, często od razu będą się zastanawiać: „Co ta osoba zrobiła (w poprzednim życiu), że takie rzeczy się z nią teraz dzieją?”.  Wiara w reinkarnację prowadzi również ludzi w niektórych kulturach do ignorowania cierpienia innych, ponieważ cierpią oni z powodu konsekwencji poprzednich wcieleń.

Wiara w reinkarnację jest duchowym, a nie intelektualnym oszustwem. Więc proszę, nie myśl, że ludzie, którzy w to wierzą, są „niestabilni” lub są naiwni. Wierzą w to miliony ludzi, co oczywiście nie oznacza, że jest to prawdą. Nie jestem geniuszem, ale ukończyłam uniwersytet z wyróżnieniem i radziłam sobie w różnym stopniu z czterema językami obcymi, gdy uwierzyłam w reinkarnację.

W przeciwieństwie do reinkarnacji

Największym wyzwaniem dla bezpodstawnych twierdzeń o reinkarnacji jest prawda o wcieleniu, ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Bóg posłał Jezusa, który dobrowolnie złożył swoje życie na krzyżu i przyjął karę za nasze grzechy, aby wszyscy, którzy w Niego wierzą, mieli życie wieczne. Jezus umarł „tylko raz”. To był akt ostateczny, który przynosi wieczne skutki.

Nawet jeśli ktoś miałby hipotetycznie tysiące reinkarnowanych wcieleń, nigdy nie byłby wystarczająco dobry lub zrobiłby wystarczająco dobrych uczynków, aby uzyskać przebaczenie i mieć życie wieczne. Może to nastąpić tylko przez wiarę w prawdziwego Jezusa, Syna Bożego.

Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, /ustanawia/ Syna doskonałego na wieki. List do Hebrajczyków 7:26-28


Teksty źródłowe (w jęz. ang)

„Reincarnation: Does the Bible allow for this possibility?”
goo.gl/2Nh01s

From GotQuestions
goo.gl/782sKJ

Christian site, Karma2Grace


Hindu and Christian Concepts of Self, Karma2Grace


Contrast between Hindu and Christian Beliefs

Artykuł ten został przetłumaczony z języka angielskiego ze strony CANA – Christian Answers for the New Age. Link do oryginalnego artykułu https://www.christiananswersnewage.com/article/reincarnation-a-good-idea

Marcia Montenegro prowadzi misję, której celem jest edukowanie chrześcijan w tematach związanych z Nową Erą/okultyzmem, aby mogli docierać oni do osób uwikłanych w te praktyki z miłością i prawdą Jezusa Chrystusa.

Przeczytaj jej historię tutaj.